08
MAR
2014

Weatherproof Switched Isolator, WSD Series

Posted By :
Comments : 0

ทาง เอบีบี ขอแนะนำ Weatherproof Switch Isolator (WSD Series) เป็นอุปกรณ์ให้ความปลอดภัยในการตัดต่อวงจรที่สมบูรณ์ให้ความสวยงานและปลอดภัยทั้งผู้อยู่อาศัยตลอดจดช่างซ่อมบำรุง ตามมาตรฐานอุสาหกรรม ในราคาที่ย่อมเยา

pispd-1

การติดตั้งและใช้งาน WSD Series
• เหมาะกับการใช้งานเป็น Safety Switch
• มีขนาดกระแสให้เลือกตั้งแต่ 20-63 แอมป์
• ตัวกล่องสวิตช์กันน้ำ IP66 สามารถติดตั้งได้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคารที่พักอาศัย
• สวิตช์ มีทั้ง 1 pole และ 2 poles เหมาะกับการใช้งานตัดต่ออุปกรณ์แสงสว่างภายนอกอาคาร ปั๊มน้ำ มาเตอร์ 1 เฟส 2 สาย เพื่อเป็นสวิตช์แยกอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟอย่างสมบูรณ์ (Isolate)
• สามารถใส่กุญแจล็อกตำแหน่ง “เปิด” และ “ปิด” ได้

pispd-2

pispd-3