Knowledge

02
AUG
2013

อุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกและป้องกันอันตรายจากแรงดันเกินชั่วขณะเมื่อเกิดฟ้าผ่า

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ก็คือแรงดันไฟฟ้า โดยทั่วไประบบไฟฟ้าที่เราใช้อยู่จะมีค่าแรงดันอยู่ที่ 380/220Vac แต่ความเป็นจริงค่าแรงดันจะไม่คงที่ตลอดเวลา โดยระดับแรงดันของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปสามารถทำงาน...
02
AUG
2013

อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าตั้งแต่ยุคอดีต จนถึงปัจจุบัน

อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า คืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า โดยสามารถป้องกันความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือมีกระแสไฟเกิน และป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้ารั่ว เพราะกระแสไฟฟ้าจะทำอันตรายต่...