slide

 • ด้วยประสบการณ์ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทนี้มาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ตามมาตรฐาน IECEE-309/1-2 ทาง Bals ได้เข้มงวดทุกขั้นตอนการผลิตสินค้า Bals ตั้งแต่การออกแบบตัวสินค้า, การคัดเลือดวัสดุและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ, การผลิตชิ้นส่วนเอง, การควบคุณคุณภาพการผลิต, ทำการทดสอบสินค้าหลังการผลิต และการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสินค้ารุ่นใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติต่างๆที่ดีขึ้น ทำใหผู้ใช้มั่นใจถึงคุณภาพของสินค้า Power Plug & Socket Outlets ทุกตัวของ Bals

  New Generation of Power Plug & Socket Outlets

  • Power Plug & Socket Outlets ยุคใหม่ที่ดีกว่าเดิม ด้วยระบบ Screwless Terminal สำหรับการติดตั้ง สายไฟเข้ากับพาวเวอร์ปลั๊ก
  • เทคนิคการนำเอาระบบสปริง (Cage Clamp) มาใช้ ในการติดตั้งสายเข้ากับเทอร์มินัลแทนการใช้ระบบสกรู (Screw Terminal) นั้นได้ถูกคิดค้นในปี 1998 และได้จดลิขสิทธ์โดย “Bals”
  • ด้วยระบบใหม่นี้ทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้งมากว่าระบบเดิมถึง 75%
  • ปลอกหุ้มสายไฟไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปสำหรับการติดตั้งสายไฟเข้าเทอร์มินัล
  • สามารถใชกั้บสายไฟแบบแกนเดี่ยวหรือหลายแกนก็ได้
  • ด้วยระบบสปริงนี้ จึงไม่มีการคลายตัวของสกรูเมื่อใช้ปลั๊กไประยะเวลาหนึ่ง ทำให้ไม่ต้องมีการมาเสียเวลาใน การตรวจเช็คอีกต่อไป (maintenance free, shock and vibration resistance)
  • เมื่อต้องการทำการติดตั้งสายไฟใหม่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบสปริงแบบใหม่นี้

  Quick Connect

  ตัวจัดยึดสายแบบใหม่ด้วยระบบ Multi-Grip ที่ดีกว่าระบบเดิมที่ใช้ Sleeve และแหวนยาง

  • ในปี 2002 ทาง Bals ได้ประยุกต์เอาระบบเคเบิ้ลแกลนด์แบบพิเศษมาใช้กับระบบพาวเวอร์ปลั๊กใหม่
  • ด้วยระบบเคเบิ้ลแกลนด์ แบบพิเศษใหม่นี้ ทำให้การติดตั้งสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าแบบเดิมที่ใช้แหวนยางในการติดตั้ง เพียงแต่ใส่สายและหมุนจนกระทั่งรัดสายแน่นเท่านั้น ไม่ต้องมีการเลือกแหวนยางให้ตรงกับขนาดสายไฟก่อนการติดตั้งเสมอ
  • ด้วยยระบบเคเบิ้ลแกลนด์แบบพิเศษใหม่นี้ ทำให้การจับสายไฟที่ดีขึ้นและปกป้องสายไฟไม่ให้หลุดง่ายระหว่างการใช้งาน
  • ด้วยระบบ Multi-Grip สามารถให้ระดับการป้องกันของแข็งและของเหลวไดถึ้ง IP67
  • ด้วยการออกแบบใหม่นี้ ทำให้น้ำไม่ขังอยู่ที่เคเบิ้ลแกลนด์โดยการจะไหลออกไปทางรูระบายที่ด้านปลาย ของเคเบิ้ลแกลนด์แรงจับมีค่าเกินค่าที่กำหนดตามมาตราฐาน IEC60309, EN60309 และ VDE

  multi grip

 • ระบบและมาตราฐานของพาวเวอร์ปลั๊กและซ็อคเก็ต
  คำจำกัดความของอุปกรณ์ (Product Definition)
  ตามมาตราฐาน VDE 0623-2/EN 60309 คำจำกัดความและการใชง้านของอุปกรณ์ของระบบพาวเวอร์ปลั๊กและซ็อคเก็ตสามารถแสดงได้ตามรูปภาพคือ
  จากรูป ซ็อคเก็ต(Socket Outlet) จะติดตั้งที่แหล่งจ่ายไฟเพื่อที่ใช้พาวเวอร์ปลั๊ก(Power Plug) มาใช้เสียบต่อเพื่อจ่ายไปยังปลั๊กตัวเมียกลางทาง(Connector/Coupler) จากนั้นก็นำพาวเวอร์ปลั๊กมาเสียบต่อเพื่อจ่ายไฟต่อไปที่ปลั๊กตัวเมียกลางทางเพื่อนำต่อไปยัง Appliance Inlet ที่ติดตั้งไว้ที่อุปกรณ์ปลายทาง (Load)

  BALS - 02 Power Plug System 2

  4

  รหัสสี (Color Code)
  ตามมาตราฐาน BS EN 60309-2/BS4343:1992 และ IEC309 จะมีการใช้รหัสสี (color code) มาเป็นตัวช่วยในการจำกลุ่มของอุปกรณ์
  ตามขนาดของแรงดันไฟ (voltage)และความถี่ของระบบไฟ (Hz)

  ตำแหน่งขากราวนด์หรือสายดิน (Earth ‘Clock’ Position)
  เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดในการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์แต่ละตัวที่มีความแตกต่างกันของระดับแรงดัน (V) ดังนั้นจึงมีการนำเอาตำแหน่งของขากราวนด์มาเป็นตัวอ้างอิง ซึ่งสามารถดูได้จากแผนภูมิดังนี้
  5

  6

  ระดับการป้องกันของแข็งและของเหลว (Degree of Protection/IP Rating)
  ผู้ผลิตจะใช้ค่าเลขนี้จะแสดงถึงระดับการป้องกันของแข็งและของเหลวของอุปกรณ์ ระดับการป้องกันจะเป็นเลขสองหลัก โดยเลขหลักแรกจะแสดงถึงระดับการป้องกันของแข็ง ส่วนเลขหลักที่สองจะแสดงถึงระดับการป้องกันของเหลว ดังตารางด้านล่างนี้

  7

 • product-category

 • ลักษณะการใช้งาน
  (Product Application)
  – อุตสาหกรรมทั่วไป (General Industry)
  – อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry)
  – อุตสาหกรรมรถยนต์ (Automobile Industry)
  – อุตสาหกรรมซีเมนต์ (Cement Industry)
  – โรงไฟฟ้า (Power Plant)
  – เหมืองต่างๆ (Mining)
  – สถานีรถไฟ และรถไฟฟ้าใต้ดิน (Railway station &
  high speed train tunnel)
  – งานก่อสร้างต่างๆ (Construction)
  – งานคอนเสิร์ตต่างๆ (Concert)
  – ท่าเรือและอู่ต่อเรือ (Harbour & Shipyard)
  – รถขนส่งต่างๆ (Transportation Truck)
  – กิจกรรมทางทหาร (Military Application)
  – จุดจ่ายไฟสาธารณะต่างๆ (Public Facility)
  เช่น สวนสาธารณะ, สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

 • Bals Catalogue

  Download Catalog